Message:

15:09 17-01-2008
Chaqa_chnawa
sopasi nawet gyan. aw sopasi bo mnt nard bo xot bibaro dwai agar pewist pe bu ba kari bhenawa ba maxzani sopast batal nabet. kuriii ahahha azanm pet naxosha alem kuri slemani bas la daxa har abet wat pe blem.. ja bamo gyan ba raxnash bgrit awa chy teja har kasek ba arazui xoi datwanet qsaka bkat balam xoshtera ba nawi xojawa ... wa diara ka kaseki raxna gr nit bas iter aleit chy.

hahahaa bamo gyan awa alei chy jari asni chy aw nagbata pamuishi bo barz nakretawa... jari fafon akat alet ke azanet fafona rangi la jaka ahahha

SOPAS BO HAR`DUKTAN SARKAUTU BN AWA CHYA ERA DISAN BEDANG BUATAWA WARNAWA WARNAWA ZUUU WII CHAN NAXOSSHA MALI TANHAJ
12:22 17-01-2008
BAMO

Land/City

SWEDEN
Chaqa_chnawa sopas bo to .kurdi...slemani qaina bo tosh sopas bo brwam pe nakay agar har bawarisht nya glase awi sard bxorawa rola aley daubit nabastwa miz akay baxota dawashey ja xo agar lasar mali mama bzhit ma3ashakat har awaya biyay ba daubi shawan zu bxawa ba har yak jar miz bkay baxota har shtakay tr naya kesha nya xalk la trsa miz aka baxoya to la xoshya.
Chaqa_chnawa mn raxna gr nim bzana aw hatiwa raxnay peya 5 kilo abe awa 7az aka ba nawi xoyawa nabe dasakay kashf abew 2 shash atope.awa pey bzann raxnagreki wa baqwata yari asni krdwa aidzn mrishka hahahah.bahiway sarkautn. Soran gyan barezm la regay am bashawa agadarm bka bzanin la chi wlatekawa aw shta nusrawa bra har wak miwanek jar jar sarman le ba balam wryaba sart nashke azanm kachali hahaha kurd ale shar la be ishi chaktra wala mnish be ishm boya yan ale rish bu ba twshtawa abe shanay bo halbgri mnish tushm bwa ba tushi am namrovawa yan ale shar hatwa yaxay grtum agar naikam xwa amgre. bzhi dost broxe duzhmn yaxudi ha ha.xwatan lagal
22:07 16-01-2008
Chaqa_chnawa
bamo hayatim dazanet shti wa la to nawashetawa wa kuri slemani tosh kam qsa bka awa qsa nia ka aleit ba kamian brwa bkam.. pem seir bu ka shteki wa hat la nicki bamowa balam wtm dai boy haya rahnajaki habet boya guem nada.. wa hamu rahnajat lai mn dargai bo krawata chunka hamu kasek bir krndawai xoi haja ba jiorek..

bamo seiri ka ahahha alet mrdm la pekanina ahha mizishi kerda xoja hahah lau fshaja la rui najat ka blet miz kerda xoma chunka tariq bumawa hahaha <3 sarkautu bn jaxua la gal xoma
adz nabit kuri slemani ahhaha galta akam gyanakam.
22:02 16-01-2008
Chaqa_chnawa
slaw bamo gyan sopas gyana na dl gran nabm zoor bash bu ka wtt wa hich dl gran nim har kasek pei xosha atwanet rai xoi blet wa mnish tanha bo xoshy lera bajidar buma la gal ewai barezta chat akam agina la bar hcih kaseki wa naikam wa hamu raxnajaktan la sar sarm zoor asaya ba dl fraw aigrm--- sopas bo qsa jwanakat ishalla aw kasash danasit agar bweret add bkat..

enzaka norai to kuri slemani:
slaw sar chaw naxer dlgran nim tosh wat zani bamo xojati boya jaksart pampt da esta ba chy ruijakawa alei kubani u awana ka pashiman buita aw nabu ahhaha tariq barawa .. ahha galta akam gyanakam sopas bo hasti harduktan hich nia awana fern ba nawi mnishawa zuu kerdujana boja esta hazm kerd nawa bgrom zuu jakek hat shla_patata hahaha wisti ba nawi mnawa qsa bka naizani jakam harfi ba gaura bnuse chunka awai mn Shla_patata bu balam dai shti wa ru adat awish hich nia .. sopas bo ewa dubara..

wa aw kasai ka ba nawi bamoa shti nusiwa.. zoor sopas bo barezt agar raxnajaki kat hamu farmu la xzmatajan ba dlt isrhat bkat agar pet xosha nawekt bo adozmawa baw nawa sht bnusa bareztrin_raxnagr pet chona??...
hiwai kateki xosh bo ewa..
21:28 16-01-2008
kurdi..slemani

Land/City

sweden
hahahahahahahahaahhahahahahahahaahahahahahhahaahhaahahhaahhaahahahhahahahaahahhahaahahahahahahahhaahahhahahahahahahahahhahaahhahaahhahahahahahaahhahahahahahahahahhahahahahahahahaahhahaha

baokaro mn mizm krd ba xoma la pekanina. are awa chia kas nazane browa ba kam la bene o sojda ba kam la bare. are esta mn brwa bawa benm ka arivan bamoia yan aw bamoia bamoia ka aw shta nashrinanai bo
chaqa_chnawa nosiwa hahahahahahahahahahha
bra ro chan pe kanim.

dagggg 3amr namene basha zalam har kaseki amat krdowa rabi dawasheit o lawa rswatrbit ba sha.
aggggg kubani aw damaw bm bao bo aw qsa jowananai bot nusiwa afarm.

chaqa_chnawa kubaniii bm gola gyan dl la hich be taqat nabe basha kubbani amanai ai lein hamoi galtaia o hich la dl magra.
rabi 3amr namene har kaseki banawi xalkawa sht anosit.
airo tw blei la pr ba nawi mnishawa roje sht nanose :S
10:26 16-01-2008
BAMO

Land/City

SWEDEN
arivan_1@hotmail.com
10:25 16-01-2008
BAMO

Land/City

SWEDEN
slaw barezan shla_patata gyan aw shtana mn namnusiwa kasek ba nawi mnawa amay nusiwa pem xosha aw kasa bnasm rola gyan qaina ba qsay xoshisht nusibe balam bo ba nawi mnawa ainusit ay xot mrov nit ba nawi xotawa sht bnusi yan 7aiwani 7az nakam am qsanash bkam jnew bam yan qsay nashirint pe blem chunka aw kasa kasa 7arfeki basa agar te bgay ba nawi kasawa sht nanusi shayani awash nit mn shtt bo b nusm balam 7azm krd bzanm ch mroveki aqli la xotawa babe hich la xotawa banawi kaseki trawa sht anusi.ama msn akama 7az akam btnasm wa nazani zor jwani qashqi bala barzakatu chawa jwanakantu qsa xoshakant bum 7az akam bzanm chi insaneki ba shaxsyati am shtat nusiwa atwani paiwandim pewa bkait u xotm pe bnasent.arivan_1@hotmail.com. la gal rezu slawm bo hamu mroveki bashaxsyat 2 bara bbura chaqa_chnawa gyan hiwa darm dl gran nabi azanm har xot fsh akaitawa aley zaituni hahaha.kurd...slemani slaw rez bo shara 7ayataka xwatan lagal
16:10 15-01-2008
kurd...slemani

Land/City

sweden
aggg aw dastanat xosh bet bamo gyan
ya3ni tenagam shla..patat am qsa hichana la xora bo akat.

ya3ni qsaiak bka bashar taqati xwendnawai awhatai habet.
nak am shta hich o pochanai tw ai nosit,
shla paatata
 
Ad
15:23 15-01-2008
Chaqa_chnawa
ahahah bamo bamo danisha kura ba najam bot esta ke wti hazalm ahaha ja agar hazl bm ja na to bo xamm bo axoit .. ja dami xot ba mnawa hilak akait ahahahha baxua xoshyt agar bmtwanja esta tekalawi turshim akerdit.. agl ba danisha la sucheka agar ishekt habu bile agar na ilaqat ba sar mnawa nabet dam zuur aah seiri seir am damai chanek dreja alei bra makinai somalia ...
20:33 14-01-2008
BAMO

Land/City

sweden
azani hich haza´li nit shla_pata
hata baiani xot hazali kait inja har hazali nit.

am chia ya3ni zor hazalit hihi chan hazalit
21:11 12-01-2008
Chaqa_chnawa

Land/City

Shla patatai gorawa lamaw la ba chaqa_chnawa
kuri slemani agl ba nashrii maimuni chlkni pis awa alei chy bem xot sart rash rash akamawa.. agl ba kura.. nawalla maxjul bum fria nakawtm awatane esta hatumatawa latan xo mn to nim xom bsharmawaxom la chy bsharm shru shet.. are walla.. bro bro law lawa jare zua bo aw qsana mnali dwenet jare te nagait law qsa u basana u maxjuli... ja to haxt chya rabi dastt xosh bet soran gyan ka lat berdua hahah kuri sleman awa chyta rabuarndi chy bo radabuerit ... wadazanet kolanakani slemani rabueriii nagbat are walla
15:34 12-01-2008
kurdi..slemani

Land/City

sweden
txowa jare zo nia shala patata ba mli shkaw hati???

kara awa chi bo ?? la trsa xot shardbowa??
18:20 10-01-2008
Shla_patata
slaw la ewash piroz sopas bo naza_nl u bo soma shetakam soma gyan birt akam hayatim diar nit be rahm..<3 aahhah mino wazi lera hena ama chona haittawa mino shet.. bburn ka mawajaka diar nim azanm kastan birm nakan hahahaha <3 love u all ta dwai kateki xosh
18:25 07-01-2008
BAMO

Land/City

SWEDEN
slaw barezan nawala chlkn mn la matt zirak nim bas la chaw bashqaliya bashm nalem zirakm hahahah kura wala la hamutan zirak trm kurdi slemani aley kas kurd nyaw xalki slemani nya to nabe chlkn.hich shahadayakishm nya la matte har rqm bwa ley mn 7azm la adabya kchi jwan hamuy bo adabi arwa w kuri roshnbirish chunka jegay awan nya matte la adabi bayaxi pe nadre kurdi somali ja 7aqt chiya basar aw damawa hawleriyawa har aw haya sht anuse to nayali lana xan kuy waz3t chona gwe ba qsay aw kurda somaliya mada ba bo xoy bre atu honrawa bnusa mnish mosiqakay da anem kasekish har abe awazakay danew biba bo zakarya ishala goranyaki xoshman lo dare ba dli jamawari shari qaray dabe.kurdi somal profisa la matane krduyati ba matte halmaten alem kura kurd.xwatan lagal
16:24 04-01-2008
BAMO

Land/City

SWEDEN
slaw barezan kurdi slemani ruy babt spi be wala shtekm bir chubu ba pala nusiwma sairi ama bka gar xalat bu ja zhak bda chana baz.1000 xoshi+700 rez+300 dlsoziw wafa+8hasti jwan=2008 t tan piroz bet.
Berichten: 181 t/m 195 van de 1805.
Aantal pagina's: 121
Nieuwer10 11 12 [13] 14 15 16Ouder